نوشته های fateme

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی کرمان

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی کرمان پرينت سه بعدی تکنولوژی را قادر می سازد تا با آزادی بی سابقه ی طراحی ، ابتکارات را ترويج و استنتاج کند و درعين حال فرايندی کم ابزار باشد که هزينه های سنگين و زمان فراوری را کاهش میدهد . بويژه جهت جلوگيری از شرايط مونتاژ کردن با هندسه […]

پرینترهای سه بعدی جواهرسازی بیرجند

پرینترهای سه بعدی جواهرسازی بیرجند در سال های اخير، با دسترسی بيشتر شرکتهای کوچک و حتی افراد به تکنولوژی ها، پرينت سه بعدی از مرز فرايندی توليدی و نمونه سازی گذشته است. خرید پرینترهای سه بعدی جواهرسازی بیرجند سابقا بعلت های اقتصادی و مقياسی تنها حوزهی شرکت های عظيم و چند مليتی صاحب پرينتر سه […]

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی بابل

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی بابل يکی از مراحل پر هزينه، زمانبر و کار بَر در فرايند توسعه محصول برای توليد صنعتی، توليد ابزارآلات است. برای کاربردهای با حجم کم و متوسط، چاپ سه بعدی صنعتی ميتواند نياز به توليد ابزار را حذف کرده و در نتيجه هزينه ها، مدت زمان انجام کار و ميزان […]

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی قزوین

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی قزوین تکنولوژی های پرينت سه بعدی ديگری نيز در طی اين سالها پديدار شدند. اين تکنولوژی ها عبارتند از توليد ذرات پرتابی ( BMP (که ابتدا توسط ويليم مستر (Master William (حق ثبت اختراع گرفت، توليد شیء لامينيتی (SGC (که توسط ايتزاک پومرانتز و همکاران حق ثبت امتياز گرفت و […]

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی اهواز

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی اهواز پرينت سه بعدی تکنولوژی را قادر می سازد تا با آزادی بی سابقه ی طراحی ، ابتکارات را ترويج و استنتاج کند و درعين حال فرايندی کم ابزار باشد که هزينههای سنگين و زمان فراوری را کاهش میدهد خرید پرینترهای سه بعدی ایرانی اهواز بويژه جهت جلوگيری از شرايط […]

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی تبریز

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی تبریز سرتاسر دههی ۱۹۹۰ و اوايل دههی ۲۰۰۰ ،ارائهی تکنولوژی های جديدی که همچنان بر کاربردهای صنعتی تمرکز می کردند ادامه يافت و در حالی که اين تکنولوژیها هنوز تا حد زيادی برای کاربردهای نمونه سازی مناسب بودند وليکن D&R نيز توسط ارائه دهندگان تکنولوژی پيشرفته  ی مربوط به نيازهای […]

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی سمنان

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی سمنان تکنولوژی احتمالا بيش از هر عرصهی ديگری زندگی اخير بشر را تحت تاثير قرار داده است. چراغ برق، موتور بخار و يا حتی اخيرتر ماشينها و هواپيماها و علاوه بر اين ظهور اينترنت را در نظر بگيريد. اين تکنولوژی ها زندگيمان را از بسياری جهات بهتر کرده اند، راهها […]

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی رشت

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی رشت سرتاسر دهه ی ۱۹۹۰ و اوايل دههی ۲۰۰۰ ،ارائهی تکنولوژی های جديدی که همچنان بر کاربردهای صنعتی تمرکز میکردند فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی رشت ادامه يافت و در حالی که اين تکنولوژیها هنوز تا حد زيادی برای کاربردهای نمونه سازی مناسب بودند وليکن D&R نيز توسط ارائه دهندگان […]

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی گلستان

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی گلستان در بخشهای کم قيمت بازار­ پرينتر های سه بعدی هم اکنون در حيطهی متوسط قيمتها هستند­ همرا با بهبودهای افزايشی در دقت چاپ، سرعت و مواد، جنگ قيمتی نيز پديدار شد. در سال ۲۰۰۷ ،بازار اولين پرينتر سه بعدی زير ۱۰۰۰۰ دلاری محصول System ۳D را به چشم ديد […]

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی شیراز

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی شیراز سرتاسر دهه ی ۱۹۹۰ و اوايل دههی ۲۰۰۰ ،ارائهی تکنولوژی های جديدی که همچنان بر کاربردهای صنعتی تمرکز می کردند ادامه يافت و در حالی که اين تکنولوژیها هنوز تا حد زيادی برای کاربردهای نمونه سازی مناسب بودند وليکن D&R نيز توسط ارائه دهندگان تکنولوژی پيشرفتهی مربوط به نيازهای […]