خرید چاپگر سه بعدی ارزان شیراز

خرید چاپگر سه بعدی ارزان شیراز

خرید چاپگر سه بعدی ارزان شیراز

خرید چاپگر سه بعدی ارزان شیراز

در بسياری موارد اعتقاد بر اين است که پرينت سه بعدی و يا توليد افزايشی (AM (جهت تبديل شدن به يکی از اين
تکنولوژیها دارای پتانسيل زيادی است. چاپ سه بعدی هم اکنون در بسياری شبکههای تلويزيونی، در روزنامههای متداول
درميان منابع آنلاين پوشش داده شده است. آيا آنطور که برخی افراد راجع به ماهيت واقعی چاپ سه بعدی ادعا میکنند، اين
تکنولوژی به توليد سنتی آنطور که آن را میشناسيم پايان خواهد داد، آيا طراحی را منقلب خواهد کرد

در سال های اخير، با دسترسی بيشتر شرکتهای کوچک و حتی افراد به تکنولوژیها، پرينت سه بعدی از مرز فرايندی
توليدی و نمونه سازی گذشته است.

قیمت پرینترهای سه بعدی رنگی شیراز

پرينت سه بعدی تکنولوژی را قادر می سازد تا با آزادی بی سابقهی طراحی ، ابتکارات را ترويج و استنتاج کند و درعين
حال فرايندی کم ابزار باشد که هزينههای سنگين و زمان فراوری را کاهش میدهد. بويژه جهت جلوگيری از شرايط مونتاژ
کردن با هندسه ی بغرنج میتوان اجزا را طراحی کرد و ويژگیهای پيچيده را بدون هزينهی اضافی درست کرد. پرينت سه
بعدی همچنين بصورت تکنولوژی انرژی بهرهوری ظاهر میشود که میتواند با استفاده از ۹۰درصد مواد استاندارد، هم از
لحاظ خود فرايند توليد و هم در سرتا سر زندگی عملياتی محصول از طراحیهای سبکتر تا سختتر، سودمندیهای زيست
محيطی ارائه کند.

قیمت پرینترهای سه بعدی ارزان شیراز

در سال های اخير، با دسترسی بيشتر شرکتهای کوچک و حتی افراد به تکنولوژیها، پرينت سه بعدی از مرز فرايندی
توليدی و نمونه سازی گذشته است.
سابقا بعلتهای اقتصادی و مقياسی تنها حوزهی شرکتهای عظيم و چند مليتی صاحب پرينتر سه بعدی بودند اما اکنون
میتوان پرينترهای سه بعدی کوچکتر (پرينترهايی با قابليت کمتر) را تا زير ۴ ميليون تومان (۱۰۰۰ دلار) خريداری کرد.
اين امر درهای تکنولوژی را به روی مخاطبان بسيار وسيعتری گشود و از آنجايی که نرخ پذيرش تصاعدی از تمام جهات
همچنان با شتاب پيش میرود، سيستمها، مواد، برنامههای کاربردی، سرويسها و وسايل جانبی بيشتر و بيشتری در حال
ظهورند

خرید چاپگر سه بعدی ارزان اصفهان

خرید چاپگر سه بعدی ارزان اصفهان

خرید چاپگر سه بعدی ارزان اصفهان

خرید چاپگر سه بعدی ارزان اصفهان

 

چراغ برق، موتور بخار و يا
حتی اخيرتر ماشينها و هواپيماها و علاوه بر اين ظهور اينترنت را در نظر بگيريد.

اين تکنولوژی ها زندگيمان را از بسياری
جهات بهتر کرده اند، راهها و امکانات جديدی را گشودهاند وليکن معمولا گاهی دههها وقت میبرد

تا ماهيت مخرب اين
تکنولوژی ها آشکار شود.
در بسياری موارد اعتقاد بر اين است که پرينت سه بعدی و يا توليد افزايشی (AM (جهت تبديل شدن به يکی از اين
تکنولوژیها دارای پتانسيل زيادی است. چاپ سه بعدی هم اکنون در بسياری شبکههای تلويزيونی، در روزنامههای متداول
درميان منابع آنلاين پوشش داده شده است. آيا آنطور که برخی افراد راجع به ماهيت واقعی چاپ سه بعدی ادعا میکنند، اين
تکنولوژی به توليد سنتی آنطور که آن را میشناسيم پايان خواهد داد، آيا طراحی را منقلب خواهد کرد و پيامدهای ژئوپليتيکی،
اقتصادی، اجتماعی، جمعيتشناسی، محيطی و امنيتی را بر زندگی روزانهيمان تحميل خواهد کرد؟
اصلیترين و متمايزکننده ترين اصل پشتيبان پرينت سه بعدی اين است که اين تکنولوژی فرايند توليد افزايشی و در واقع کليدی
است زيرا چاپ سه بعدی روش توليدی اساسا متفاوتی است که مبتنی بر تکنولوژی پيشرفتهای است که قطعات را به صورت
افزايشی، در لايههايی با مقياس کمتر از ميلیمتر روی هم میسازد

خرید چاپگر سه بعدی ارزان تهران

خرید چاپگر سه بعدی ارزان تهران

 

خرید چاپگر سه بعدی ارزان تهران

خرید چاپگر سه بعدی ارزان تهران

بعد از ایجاد مدل، وقت »اسالیسینگ« مدل هستش. از اونجایی که پرینترهای سه بعدی نمیتونن مثل
انسان مفهوم سه بعدی رو درک کنن، مهندسان برای ایجاد چاپنهایی برای پرینتر باید مدل را به صورت الیهای
دربیارند.

قیمت پرینترهای سه بعدی ارزان تهران

نرم افزار اسالیسینگ هر الیه از مدل را گرفته و به پرینتر نحوه حرکت برای ایجاد مجدد اون الیه رو میگه.
اسالیسرها همچنین به پرینترهای سه بعدی میگن که کجای مدل رو »پر« کنن و کجا رو »خالی« بذارن. پس
از اسالیسینگ مدل، نتیجه برای فرآیند چاپ واقعی به چاپگر سه بعدی ارسال میشه.

وقتی مدلسازی و اسالیسینگ یک شی سه بعدی به پایان رسید، دیگه وقتشه که در اختیار چاپگر سهبعدی
قرار بگیره. پرینتر سه بعدی مثل پرینتر جوهرافشان سنتی عمل میکنه ولی در سه بعد. در اصل در پرینت
سه بعدی صدها یا هزاران چاپ دو بعدی روی یکدیگر قرار میگیرن تا یک شی سه بعدی ایجاد بشه.

قیمت پرینترهای سه بعدی رنگی تهران

بسته به اندازه، جزییات و دامنه پروژه، انواع مختلف چاپ سه بعدی نیز وجود داره.

هر نوع چاپگر نحوه چاپ متفاوتی داره.  مدلسازی رسوب ذوبشده (FDM (احتماال پرکاربردترین شکل چاپ سه بعدیه FDM. برای ساخت نمونههای اولیه و مدلهای پالستیکی خیلی خوبه.

هر چند نرم افزار طراحی قدرتمند اجازه می دهد که شی سه بعدي مجازي بر روي یک صفحه
بسیاري از طراحان و ولی ایجاد شودکامپیوترشی فیزیکی را مشتریانشان ترجیح می دهند تا
با سرمایه ساخت و سازقبل از انجام شدن عمل لمس کنند و نگه ،بررسی کنند ،گذاري عظیم
مدل ها کمک می کنند تا حدس هایی در . دارندآنها به طور سنتی به . مورد خروجی فرآیند بزنید
و چوب ،خاك رسمانند از مواد ه ايوسیله دست این یک تجارت پرهزینه و .می شوند درستآهن
کندي است

خرید چاپگر سه بعدی ارزان

خرید چاپگر سه بعدی ارزان

خرید چاپگر سه بعدی ارزان

خرید چاپگر سه بعدی ارزان

اصطلاح پرينت سه بعدی گروهی از فرايندها و تکنولوژیهايی را پوشش می دهد

که طيف تمام و کمالی از قابليتهای توليد
قطعات و محصولاتی با جنسهای متفاوت را ارائه میکنند.

اساسا، فصل مشترک همهی اين فرايندها و تکنولوژیها روشی
است که با آن توليد (لايه به لايه در فرايندی افزايشی) انجام میشود

که با روشهای توليد سنتی درگير با روشهای کاهشی ويا فرايندهای قالبريزی و ريختهگری در تضاد است. کاربردهای پرينت سه بعدی تقريبا بصورت روزانه در حال ظهورهستند

و نظر به اين که اين تکنولوژی به نفوذ گستردهتر و عميقتر در بخشهای صنعتی، بازار و مصرفکننده ادامه میدهد
اين بخش تکنولوژی بر اين امر توافق دارند که از امروز تنها شروع به درک بر آن است که رشد کند.

اکثر مفسران مشهورپتانسيل پرينت سه بعدی کردهايم.

قیمت پرینترهای سه بعدی رنگی

نيکانو که يک سرويس خدماتيست سعی دارد منبع رسانهای قابل اطمينان پرينت سه بعدی
باشد و آخرين اخبار، ديدگاهها، توسعهی فرايندها و برنامه های کاربردی را به محض ظهورشان

در اين عرصه مهيج ارائه کند. اين مقالهی بررسی اجمالی، اطلاعاتی قابل اطمينان از سابقهی پرينت سه بعدی راجع به چيستی چاپ سه بعدی
(تکنولوژیها، فرايندها و مواد)، تاريخ آن، حوزه های کاربرد و منافع آن را در اختيار مخاطبان قرار می دهد.

تکنولوژی احتمالا بيش از هر عرصهی ديگری زندگی اخير بشر را تحت تاثير قرار داده است.

چراغ برق، موتور بخار و ياحتی اخيرتر ماشينها و هواپيماها و علاوه بر اين ظهور اينترنت را در نظر بگيريد.

اين تکنولوژی ها زندگيمان را از بسياری جهات بهتر کرده اند، راهها و امکانات جديدی را گشوده اند وليکن معمولا گاهی دههها وقت میبردتا ماهيت مخرب اين تکنولوژی ها آشکار شود.

قیمت پرینترهای سه بعدی ارزان

در بسياری موارد اعتقاد بر اين است که پرينت سه بعدی و يا توليد افزايشی (AM (جهت تبديل شدن به يکی از اين تکنولوژیها دارای پتانسيل زيادی است.

پرینترهای سه بعدی ایرانی

پرینترهای سه بعدی ایرانی

 

"<yoastmark

 

پرینترهای سه بعدی ایرانی

اصطلاح پرينت سه بعدی گروهی از فرايندها و تکنولوژیهايی را پوشش می دهد که طيف تمام و

کمالی از قابليتهای توليد
قطعات و محصولاتی با جنسهای متفاوت را ارائه میکنند. اساسا، فصل مشترک همهی اين فرايندها و

تکنولوژیها روشی
است که با آن توليد (لايه به لايه در فرايندی افزايشی) انجام میشود که با روشهای توليد سنتی درگير با روشهای کاهشی و
يا فرايندهای قالبريزی و ريختهگری در تضاد است. کاربردهای پرينت سه بعدی تقريبا بصورت روزانه

در حال ظهور
هستند و نظر به اين که اين تکنولوژی به نفوذ گستردهتر و عميقتر در بخشهای صنعتی، بازار و مصرفکننده ادامه میدهد

قیمت پرینترهای سه بعدی ایرانی

اين بخش تکنولوژی بر اين امر توافق دارند که از امروز تنها شروع به درک
ِ
بر آن است که رشد کند. اکثر مفسران مشهور
پتانسيل پرينت سه بعدی کردهايم. نيکانو که يک سرويس خدماتيست سعی دارد

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی

منبع رسانهای قابل اطمينان پرينت سه بعدی باشد و آخرين اخبار، ديدگاهها، توسعه ی فرايندها و برنامه های کاربردی را به محض ظهورشان در اين عرصه مهيج ارائه کند.

بهترین پرینترهای سه بعدی ایرانی

اين مقالهی بررسی اجمالی، اطلاعاتی قابل اطمينان از سابقهی پرينت سه بعدی راجع به چيستی چاپ سه بعدی
(تکنولوژیها، فرايندها و مواد)، تاريخ آن، حوزه های کاربرد و منافع آن را در اختيار مخاطبان قرار می دهد.

تکنولوژی احتمالا بيش از هر عرصهی ديگری زندگی اخير بشر را تحت تاثير قرار داده است. چراغ برق، موتور بخار و يا
حتی اخيرتر ماشينها و هواپيماها و علاوه بر اين ظهور اينترنت را در نظر بگيريد. اين تکنولوژی ها زندگيمان را از بسياری
جهات بهتر کرده اند، راهها و امکانات جديدی را گشودهاند وليکن معمولا گاهی دههها وقت میبرد تا ماهيت مخرب اين
تکنولوژی ها آشکار شود.

پرینترهای سه بعدی در دندانسازی

پرینترهای سه بعدی در دندانسازی

پرینترهای سه بعدی در دندانسازی

پرینترهای سه بعدی در دندانسازی

خرید پرینترهای سه بعدی دندانسازی

مدلهای معماری به مدت طولانی کاربرد اصلی فرآيندهای پرينت سه بعدی، برای توليد مدلهای دقيق نمايش ديدگاه يک معمار
است. پرينت سه بعدی روش نسبتا سريع، آسان و از نظر اقتصادی روشی ممکن برای توليد مدلهای دقيق بطور مستقيم از
BIM، CAD ۳D و يا ديگر اطلاعات ديجيتالی است که معماران استفاده ميکنند. بسياری از شرکتهای معماری موفق در حال
حاضر معمولا از پرينتر سه بعدی (در خانه يا بصورت خدمات) به عنوان بخش مهمی از گردش کار خود

برای افزايش نوآوری و بهبود ارتباط استفاده ميکنند.

قیمت پرینترهای سه بعدی دندانسازی

فنآوری های پرينت سه بعدی برای تعداد زيادی از کاربردهای مختلف استفاده ميشوند. علاوه بر ساخت نمونه های اوليه برای

ايجاد الگوهای ريخته گری فلز در ساخت روکش های دندان و در ساخت ابزاری که روی آن پلاستيک به شکل خلاء برای
سيمهای ارتودنسی دندان بکار برده ميشود. همچنين از اين فنآوری بطور مستقيم به منظور توليد ايمپلنت های مفصل ران و
زانو، و محصولات قراردادی ويژه ی بيمار، مانند سمعک، کف ارتوتيک برای کفش، پروتز شخصی سازی و ايمپلنت های
يکباره برای بيماران مبتلا به بيماريهايی مانند آرتروز، پوکی استخوان و سرطان، و همچنين مجروحان حوادث و تروما استفاده
ميشود. دستورالعملهای جراحی چاپ شده بصورت سه بعدی برای عمليات خاص نيز يک کاربرد در حال ظهور هستند که به
جراحان در کارشان و به بيماران در بهبودشان کمک ميکنند. اين فنآوری همچنين برای پرينت سه بعدی از پوست، استخوان،
بافت، داروها و حتی اعضای بدن انسان ايجاد ميشوند. با اينحال، فاصله ی زيادی با تجاری سازی اين فنآوری ها وجود دار

فروش پرینترهای سه بعدی دندانسازی

همچنين اين بخش با توجه به قابليت های سفارشی سازی و شخصی سازی فنآوری ها و توانايی بهبود زندگی افراد به عنوان

پرینتر های سه بعدی رزینی

پرینتر های سه بعدی رزینی

پرینتر های سه بعدی رزینی

پرینتر های سه بعدی رزینی

خرید پرینتر های سع بعدی استوک تهران

پرینترهای سه بعدی مخصوصاً به عنوان سیستم های اداری کاربر پسند و مقرون به صرفه توصیه

توسعه داده می شود به هرحال این سیستم ها هنوز خیلی خاص بودند و به جهت کاربردهای صنعتی

نمی خورند با نگاهی به گذشته در می یابیم که این امر آرامش قبل از طوفان بوده است اما تنها

در ژانویه ۲۰۰۹ اولین پرینتر سه بعدی که از لحاظ تجاری قابل دسترس باشد بر اساس مفهوم ریپ رپ

برای فروش ارزش عرض شد این پرینتر پرینتر سه بعدی dlp رپ من بود

خرید چاپگرهای سه بعدی

اصطلاح پرينت سه بعدی گروهی از فرايندها و تکنولوژیهايی را پوشش می دهد که طيف تمام و

کمالی از قابليتهای توليد
قطعات و محصولاتی با جنسهای متفاوت را ارائه میکنند. اساسا، فصل مشترک همهی اين فرايندها

گير با روشهای کاهشی و
يا فرايندهای قالبريزی و ريختهگری در تضاد است. کاربردهای پرينت سه بعدی تقريبا بصورت روزانه

در حال ظهور
هستند و نظر به اين که اين تکنولوژی به نفوذ گستردهتر و عميقتر در بخشهای صنعتی، بازار و

مصرف کننده ادامه میدهد

خرید پرینترهای سه بعدی استوک

اين بخش تکنولوژی بر اين امر توافق دارند که از امروز تنها شروع به درک
ِ
بر آن است که رشد کند. اکثر مفسران مشهور
پتانسيل پرينت سه بعدی کردهايم. نيکانو که يک سرويس خدماتيست سعی دارد منبع

رسانهای قابل اطمينان پرينت سه بعدی
باشد و آخرين اخبار، ديدگاهها، توسعهی فرايندها و برنامههای کاربردی را به محض ظهورشان

در اين عرصه مهيج ارائه
کند. اين مقالهی بررسی اجمالی، اطلاعاتی قابل اطمينان از سابقهی پرينت سه بعدی

راجع به چيستی چاپ سه بعدی(تکنولوژیها، فرايندها و مواد)، تاريخ آن، حوزه های کاربرد و منافع آن را در اختيار مخاطبان قرار می دهد.

مراکز فروش پرینتر های سه بعدی

مراکز فروش پرینتر های سه بعدی

مراکز فروش پرینتر های سه بعدی

مراکز فروش پرینتر های سه بعدی

خرید پرینتر های سه بعدی خانگی

پرینترهای سه بعدی مخصوصاً به عنوان سیستم های اداری کاربر پسند و مقرون به صرفه توصیه

توسعه داده می شود به هرحال این سیستم ها هنوز خیلی خاص بودند و به جهت کاربردهای صنعتی

نمی خورند با نگاهی به گذشته در می یابیم که این امر آرامش قبل از طوفان بوده است اما تنها در

ژانویه ۲۰۰۹ اولین پرینتر سه بعدی که از لحاظ تجاری قابل دسترس باشد  بر اساس مفهوم ریپ رپ

برای فروش ارزش عرض شد این پرینتر پرینتر سه بعدی dlp رپ من بود

خرید پرینتر های سه بعدی صنعتی

در بسیاری از موارد اعتقاد دارند که برنج سه بعدی و یا تولید افزایشی جهت تبدیل شدن به یکی از

تکنولوژی های دارای پتانسیل زیادی است برخی افراد راجع به ماهیت واقعی چاپ سه بعدی ادعا می‌کنند

که تکنولوژی و تولید سنتی به طوری که می شناسیم پایان خواهد داد طراحی را منقلب خواهد که به

پیامدهای ژنو پلی تیکی تیکی اقتصادی اجتماعی جمعیت‌شناسی تحمیل خواهد کرد اصلی‌ترین

و متمایز ترین اصل پشتیبان پرینت سه بعدی تکنولوژی فرآیند تولید افزایشی و در واقع کلیدی است

سیرا چاپ سه بعدی روش تولیدی اسان متفاوتی است تولید سنتی محدودیت هایی داره که در

بسیاری مبتنی بر نیروی کار و ایدئولوژی است که خاستگاه لغت کلمه فرانسوی می گردد

خرید پرینتر های سه بعدی ایرانی

تکنولوژی احتمالا بيش از هر عرصهی ديگری زندگی اخير بشر را تحت تاثير قرار داده است. چراغ برق، موتور بخار و يا
حتی اخيرتر ماشينها و هواپيماها و علاوه بر اين ظهور اينترنت را در نظر بگيريد. اين تکنولوژی ها زندگيمان را از بسياری
جهات بهتر کرده اند، راهها و امکانات جديدی را گشودهاند وليکن معمولا گاهی دههها وقت میبرد تا ماهيت مخرب اين
تکنولوژی ها آشکار شود.

خرید پرینتر های سه بعدی استوک تهران

خرید پرینتر های سه بعدی استوک تهران

خرید پرینتر های سه بعدی استوک تهران

خرید پرینتر های سه بعدی استوک تهران

نکته مهم ديگری که بايد بر آن تاکيد کرد اين است که هيچ يک از فرايندهای پرينت سه بعدی به صورت
گزينههای امروزی پلاگ اند پلی وارد بازار نشده اند. قبل از فشردن دگمهی چاپ مراحل بسياری

وجود دارند و بعد از بيرونآمدن قسمتها از چاپگر اين مراحل ناديده گرفته میشوند.

قیمت چاپگرههای سه بعدی

صرف نظر از واقعيتهای طراحی چاپگر سه بعدی، که میتوانند
طاقتفرسا باشند تهيه و تبديل فايل نيز میتواند زمانبر و پيچيده باشد مخصوصا برای قسمتهايی که

در طی فرايند ساختنيازمند پشتيبانیهای پيچيده هستند. به هر حال بروزرسانیها و ارتقاءهای

مستمر نرم افزاری برای اين عملکردها وجود دارندو اين وضعيت در حال پيشرفت کردن است.

خرید پرینتر های سه بعدی دست دوم

علاوه بر اين، خيلی از بخشها به محض اين که از پرينت سه بعدی بيرون میآيند بايد تحت عملياتهای

پرداختی قرار گيرند.زدايش يکی از پرداختهای بديهی برای فرايندهايی است که نياز به پشتيبانی دارند

اما ديگر پرداختها عبارتند ازسنبادهکاری، لاک، رنگ و ديگر انواع پرداختهای سنتی که همهی

آنها بطور معمول بايد با دست انجام شوند و نيازمندمهارت، زمان و بردباری هستند.

فروش پرینتر های سه بعدی استوک

ذوب ليزری يا تَفجوشی ليزری اصطلاحاتی معادل يکديگر هستند که به نوعی فرآيند پرينت سه بعدی

ليزری اشاره دارند که
با مواد پودر شده کار میکند. ضمن بروز واکنش بين ليزر و سطح پودر اين ذرات
بصورت تفديده با هم جوش میخورند يا در هم ادغام میشوند و جامد میشوند. با کامل شدن هر لايه

کفهٔ ظر ِف حاوی پودر
تدريجا پايين میرود و قبل از تابش بعدی ليزر روی لايهٔ بعدی، يک غلتک سطح پودر موجود

بر روی بستر را صاف
میکند، و به اين ترتيب لايه بعدی تشکيل میشود و با لايه قبلی ادغام میشود.

اما، نقطه ضعفش اين است

خرید چاپگرهای سه بعدی

خرید چاپگرهای سه بعدی

خرید چاپگر های سه بعدی

خرید چاپگرهای سه بعدی

پرينت سه بعدی – که به توليد افزايشی نيز معروف است­ به نقل از فاينشال تايمز و ديگر منابع بصورت بالقوه بزرگتر از
اينترنت است. برخی بر اين باورند که اين امر درست است. بسياری ديگر استدلال میکنند که پرينت سه بعدی بخشی از بسيار هيجان انگيز است

خرید پرینترهای سه بعدی خانگی

اصطلاح پرينت سه بعدی گروهی از فرايندها و تکنولوژیهايی را پوشش می دهد که طيف تمام و کمالی از قابليتهای توليد
قطعات و محصولاتی با جنسهای متفاوت را ارائه میکنند. اساسا، فصل مشترک همهی اين فرايندها و تکنولوژیها روشی
است که با آن توليد (لايه به لايه در فرايندی افزايشی) انجام میشود که با روشهای توليد سنتی درگير با روشهای کاهشی و
يا فرايندهای قالبريزی و ريختهگری در تضاد است. کاربردهای پرينت سه بعدی تقريبا بصورت روزانه

در حال ظهورهستند و نظر به اين که اين تکنولوژی به نفوذ گستردهتر و عميقتر در بخشهای صنعتی

، بازار و مصرفکننده ادامه میدهدتکنولوژی احتمالا بيش از هر عرصهی ديگری زندگی اخير

بشر را تحت تاثير قرار داده است.

خرید پرینتر های سه بعدی صنعتی

چراغ برق، موتور بخار و ياحتی اخيرتر ماشينها و هواپيماها و

علاوه بر اين ظهور اينترنت را در نظر بگيريد. اين تکنولوژی ها زندگيمان را از بسياری
جهات بهتر کرده اند، راهها و امکانات جديدی را گشودهاند وليکن معمولا گاهی دههها وقت میبرد

تا ماهيت مخرب اين تکنولوژی ها آشکار شود

خرید پرینترهای سه بعدی ایرانی

پرينت سه بعدی تکنولوژی را قادر می سازد تا با آزادی بی سابقهی طراحی ، ابتکارات را ترويج و استنتاج کند و درعين
حال فرايندی کم ابزار باشد که هزينههای سنگين و زمان فراوری را کاهش میدهد. بويژه جهت جلوگيری از شرايط مونتاژ
کردن با هندسه ی بغرنج میتوان اجزا را طراحی کرد و ويژگیهای پيچيده را بدون هزينهی اضافی درست کرد.